Zásady ochrany osobních údajů

ve smyslu platných právních předpisů Evropské unie (směrnice EU č. 95/46/ES a nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady, představující obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) si Vám dovolujeme předat následující informaci.

Definice pojmů

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě našich odběratelů (zákazníků) – fyzických osob je správcem osobních údajů RITZY – interiéry, kuchyně, s.r.o., se sídlem Oslavany Na Vyhlídce 7, PSČ 664 12, IČ: 27691080, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52367 (dále jen správce). 

Zákazníkem je fyzická osoba poskytující osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností a předložení návrhů, cenových a marketingových nabídek (dále jen zákazník). 

Jaké osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává

Správce shromažďuje a zpracovává běžné osobní údaje, představující základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků fyzických osob, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, číslo bankovního účtu, dodací adresu. 

K jakým účelům správce osobní údaje využívá a zpracovává

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem plnění smluvních povinností, a dále pro ochranu svých práv vyplývajících z právních předpisů a právem chráněných zájmů správce.

Dále také pro marketingové účely ovšem pod podmínkou, že žádné údaje nejsou předávány třetím stranám (vyjma společností pověřených správcem za účelem propagace firmy Správce).

Uživatel uděluje správci obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Správce musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

V některých případech zpracováváme osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů správce a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez souhlasu zákazníka, avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho zaměstnanci, kteří jsou řádně proškolení a seznámeni s pravidly ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. 

Jak dlouho správce osobní údaje zpracovává

Osobní údaje zákazníků budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání a po kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem a dalších 8 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či jiného právního důvodu.

Musíme osobní údaje poskytnout a z jakých zdrojů jsou získávány?

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří je dobrovolně poskytli v souvislosti s jednáním o vyřízení jejich objednávek, a dále údaje z veřejně dostupných rejstříků a registrů, přičemž tyto údaje jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží a bez těchto údajů správce nedokáže požadovanou dodávku zboží poskytnout.  

Jakým způsobem správce zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje zákazníků jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolu zajišťujícími vhodnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Správce se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude mj. zabezpečeno dle čl. 28 GDPR.

Komu správce osobní údaje poskytuje nebo předává?

Správce předá osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena platným právním předpisem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce. Zpracováním osobních údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce. Některé osobní údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťující pro správce služby (dodání zásilek, marketingová sdělení, účetní služby atd., přičemž seznam případných zpracovatelů osobních údajů je uveden zde).

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zupracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@ritzy.cz.

Jaké jsou Vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit mailem na adresu info@ritzy.cz.

Jak správce informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Zákazník je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když správce poskytuje některé osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Zákazník má taktéž právo vznést připomínky a námitky v oblasti zpracování osobních údajů, a to jednak přímo ke správci a jednak na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Seznam zpracovatelů osobních údajů